Zakres usług kancelarii

Kancelaria Adwokat Aleksandry Kowalskiej świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych między innymi poprzez: stałą obsługę prawną, udzielanie porad prawnych, reprezentowanie strony w postępowaniu przedsądowym i sądowym oraz przed organami administracji publicznej, sporządzanie opinii prawnych, pozwów, wniosków, środków odwoławczych oraz innych pism procesowych, a w szczególności w zakresie:

PRAWA KARNEGO

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym (śledztwo i dochodzenie) oraz sądowym, w tym także w postępowaniu prywatno-skargowym i w sprawach o wykroczenie – we wszystkich instancjach,
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym (np. odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze itp.),
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych przed organami ścigania, sądami powszechnymi we wszystkich instancjach.

PRAWA CYWILNEGO

 • prawa rzeczowego – dotyczące m.in. prawa własności i jego ochrony oraz nabycia przez zasiedzenie, służebności, w tym służebności przesyłu, użytkowania wieczystego, posiadania;
 • zobowiązań – obejmujące m.in. wszelkie roszczenia wynikające z umów, w tym wykonanie zobowiązań i roszczenia związane z ich niewykonaniem, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmianę wierzyciela i dłużnika, ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnik, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki wypadków komunikacyjnych i błędów lekarskich, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone;
 • prawa spadkowego – w tym w sprawach dotyczących nabycia spadku, działu spadku, zachowku oraz zapisu.

PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

  W tym obejmujące m.in. :

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej;
 • alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie i zniesienie obowiązku alimentacyjnego);
 • uregulowanie i zmiany kontaktów z dzieckiem;
 • wydanie zarządzeń opiekuńczych (np. o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka, zmiana nazwiska dziecka, zarząd majątkiem dziecka);
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • przysposobienie;
 • sprawy opiekuńcze (np. rodzina zastępcza, opieka dla małoletniego);
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe;
 • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami;
 • postępowanie w sprawie nieletnich.

PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO

  obejmujące m.in. obsługę prawną przedsiębiorców, doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu kontraktów, windykację należności, dokonywanie wpisów w rejestrach przedsiębiorców.

PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • prawa pracy – dotyczące m.in. dochodzenia roszczeń związanych ze stosunkiem pracy oraz z bezprawnym lub nieusprawiedliwionym rozwiązaniem stosunku pracy, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, renty z tytułu wypadku przy pracy, mobbingu, .
 • prawa ubezpieczeń społecznych – obejmujące m.in. sprawy z zakresu zaopatrzenia rentowego i emerytalnego.

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

   obejmującego szeroko pojęte zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, sądowo-administracyjnego, budowlanego, mieszkaniowego, w tym:

  • formułowanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
  • sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych oraz reprezentowanie stron przed sądami administracyjnymi I i II instancji

I inne